Dm, 01/12/2015 - 11:00
XarxaLlibres
Programa de gratuïtat de llibres de text dirigit a la creació d'un banc de llibres i altres materials curriculars per a l'alumnat, empadronat a Cotes, d'Educació Especial, Primària, Secundària i Formació Professional Bàsica, als centres docents públics i privats-concertats. Horari: 3, 10, 15, 17 y 22 de diciembre, de 11 a 14 h.

XarxaLlibres és un programa cofinançat a parts iguals per la Generalitat Valenciana, la Diputació de València i l’Ajuntament.

Qui és beneficiari del programa?

Es pot beneficiar del programa XarxaLlibres: l'alumnat, empadronat a Cotes, d'Educació Especial, Primària, Secundària i Formació Professional Bàsica matriculat als centres educatius públics i privats concertats.

Les ajudes comprenen els llibres de text en format imprés, els llibres de text digitals susceptibles de ser reutilitzats, i el material curricular destinat a ser utilitzat per l'alumnat, que desenvolupen el currículum educatiu vigent a la Comunitat Valenciana.

Cal tindre en compte que la gestió s'ha de fer on estiguen empadronats els vostres fills i filles, independentment que estiguen matriculats en un centre educatiu d'una altra localitat.

La quantia individual per alumne/a serà com a màxim de 200 €, que es rebran en dues fases:

·         Primera Fase. Presentació per part de les famílies de la sol·licitud de participació aportant factures/justificants, per registre d’entrada a l’Ajuntament. L’abonament dels primers 100 € es farà efectiu quan la Conselleria i la Diputació de València hagen fet l’ingrés de la subvenció corresponent a l’Ajuntament .

·         Segona Fase: Els 100 € restants es faran efectius quan es retornen els llibres de text en bon estat, en finalitzar el curs 2015-2016.

Com beneficiar-se'n

Per a rebre l'ajuda s'han de presentar els justificants de compra per compres efectuades per al curs escolar 2015-16. Els justificants hauran de contindre NIF/CIF del proveïdor, data, adreça i un llistat nominal dels productes adquirits amb el preu.

En cas d’haver perdut el justificant, heu de demanar una còpia o duplicat a l'establiment on heu adquirit els llibres de text.

Els justificants s'hauran de presentar junt a una sol·licitud que estarà disponible per a descarregar-la en la web de la Conselleria “Xarxa llibres”:

Si els llibres s'han adquirit mitjançant l'AMPA, s'haurà de sol·licitar a l'AMPA un document justificatiu individualitzat amb les dades de l'alumne/a, l'import, relació de llibres adquirits i dades de la factura global en la qual estan inclosos.

Un banc de llibres gratuït al vostre centre educatiu per al curs 2016-2017

Educar és també ensenyar els fills i filles a compartir amb la resta de les companyes i els companys i a tindre cura del material.

Si les famílies tornen els llibres en bon estat, podran cobrar la segona fase de l'ajuda. A més, entraran en el banc de llibres i, per tant, al curs 2016-2017 tindran els llibres gratuïts per als seus fills i filles.

En aquest sentit, es dictaran les oportunes instruccions per a la constitució i gestió del bancs de llibres.

 

PASSOS A SEGUIR PER A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

1.    Cal emplenar la sol·licitud telemàtica des de la pàgina web de la Conselleria d’Educació: Sol·licitud. Caldrà especificar en la mateixa el NIA (Número d’alumne), codi del centre, i IBAN.

Preguem que les sol·licituds s’emplenen a la pàgina web: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17854, Apartat: “tramitar telemàticament”.

2.    Cal imprimir, per duplicat, la sol·licitud emplenada, i entregar juntament amb les factures originals de la compra dels llibres, i portar-los a l’Ajuntament i registrar-los d’entrada

3.    En el cas de llibres adquirits per l’AMPA s'haurà de sol·licitar a l'AMPA un document justificatiu individualitzat amb les dades de l'alumne/a, l'import, relació de llibres adquirits i dades de la factura global en la qual estan inclosos.

Per facilitar l'organització, s'ha establert un torn de presentació de sol·licituds juntament amb la documentació requerida, que serà el següent: 3, 10, 15, 17 i 22 de desembre, d’11 a 14 h.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programa de gratuidad de libros de texto dirigido a la creación de un banco de libros y otros materiales curriculares para el alumnado, empadronado en Cotes, de Educación Especial, Primaria, Secundaria y Formación Profesional Básica en los centros docentes públicos y privados-concertados.

XarxaLlibres es un programa cofinanciado a partes iguales por la Generalitat Valenciana, la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento.

¿Quién es el beneficiario del programa?

Se puede beneficiar del programa XarxaLlibres: el alumnado, empadronado en Cotes, de Educación Especial, Primaria, Secundaria y Formación Profesional Básica matriculado en los centros educativos públicos y privados concertados de la Comunitat Valenciana.

Las ayudas comprenden los libros de texto en formato impreso, los libros de texto digitales susceptibles de ser reutilizados, y el material curricular destinado a ser utilizado por el alumnado, que desarrolle el currículum educativo vigente en la Comunitat Valenciana.

Hay que tener en cuenta que la gestión se ha de realizar donde estén empadronados los alumnos/as, independientemente de que acudan a un centro de otra localidad.

La cuantía individual por alumno/a será como máximo de 200 €, que se recibirán en dos fases:

·         Primera Fase. Presentación por parte de las familias de la solicitud de participación aportando facturas/justificantes, por registro de entrada en el  Ayuntamiento. El abono de los primeros 100 € se hará efectivo cuando la Conselleria y la Diputación de Valencia hayan hecho el ingreso de la subvención correspondiente en el Ayuntamiento.

·         Segunda Fase: Los 100 € restantes se harán efectivos cuando se devuelvan los libros de texto en buen estado, al finalizar el curso 2015-2016.

¿Cómo beneficiarse?

Para recibir la ayuda se han de presentar los justificantes de compra de los libros del curso escolar 2015-16, efectuados durante el año 2015. Los justificantes deberán contener NIF/CIF del proveedor, fecha, dirección y listado nominal de los libros adquiridos con el precio.

En caso de haber perdido el justificante, se pedirá una copia o duplicado en el establecimiento donde habéis adquirido los libros de texto.

Los justificantes se tendrán que presentar junto con la solicitud que estará disponible en la web de la Conselleria “Xarxa llibres”.

Si los libros se han adquirido a través del AMPA, se tendrá que solicitar a la misma un documento justificativo individualizado con los datos del con los datos del alumno/a, el importe, relación de libros adquiridos y datos de la factura global en la cual están incluidos.

Un banco de libros gratuito en vuestro centro educativo para el curso 2016-2017

Educar es también enseñar a vuestros hijos e hijas a compartir con el resto de los/as compañeros/as y a cuidar el material.

Si las familias devuelven los libros en buen estado, podrán cobrar la segunda fase de la ayuda. Además, entrarán en el banco de libros i, por tanto, en el  curso 2016-2017, tendrán los libros gratuitos para sus hijos y hijas.

En este sentido, se dictarán las oportunas instrucciones para la constitución y gestión del banco de libros.

 

PASOS A SEGUIR PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

1.    Hay que rellenar la solicitud telemática desde la página web de la Conselleria de Educación: Solicitud. Hay que especificar en la misma el NIA (Número de alumno), código del centro, y IBAN.

Pedimos que las solicitudes se rellenen en la página web: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17854, Apartado: “tramitar telemáticamente”.

2.    Se ha de imprimir, por duplicado, la solicitud rellenada y entregarla junto con las facturas originales de la compra de los libros, en el Ayuntamiento, y registrarlos de entrada.

3.    En el caso de libros adquiridos por el AMPA se tendrá que solicitar al AMPA un documento justificativo individualizado con los datos del alumno/a, el importe, relación de libros adquiridos y los datos de la factura global en la cual están incluidos.

Para facilitar la organización, se ha establecido un turno de presentación de solicitudes junto con la documentación requerida, que será el siguiente: 3, 10, 15, 17 y 22 de diciembre, de 11 a 14 h.